Kleinzee Skool

Inligtingsbrosjure

Verwelkoming en Inleiding

Ons verwelkom u by ons skool en hoop dat u kind dit as beide „n lonende en verrykende ondervinding sal ervaar en dat u as ouers betrokke sal raak by die skoolaktiwiteite. Dit is reeds bewys dat leerders wie se ouers aktief betrokke is by die skool en sy aktiwiteite, beter presteer op skool. U kind moet sien dat u betrokke is by die skool en dat u belangstel in sy/haar opvoeding.

Ons hoop dat hierdie brosjure die meeste van u vrae rakende KSLO sal beantwoord.

Kort Geskiedenis

Jack Carstens het die eerste diamante in die omgewing gevind in 1925. Kinders van werknemers het skoolgegaan op Grootmis, net buite die bestaande Kleinzee. Jack Carstens se vrou, Minx, was die eerste onderwyseres. Sy het „n skool in die buitekamer van haar huis in 3de Straat begin. Alle klasse was in Engels aangebied en almal van Graad 1-7 was in een klaskamer.

In 1946 het die maatskappy „n skool gebou. 9 leerders het die skool bygewoon in die menasie, wat ook as bioskoop en biblioteek gedien het. In 1959 het Kleinzee Primêre Skool verskuif na „n opslaangebou, wat later uitgebrei het om die bestaande perseel te word.
Die Departement van Kleurlingsake het „n aparte skool gestig vir die kinders van werknemers van Steinkopf en Komaggas. In 1975 het De Beers die skool geprivatiseer en die naam verander na Zonderberg Primêre Skool.

In 1991 het Kleinzee Primêre Skool en Zonderberg Primêre Skool saamgesmelt om een dubbelmedium skool, te vorm vir al die kinders van werknemers wat op Koingnaas en Kleinzee woonagtig is. As gevolg van die groot aantal leerders, het die skool verdeel in „n Junior en Senior Primêre skool.

In 2014 het KSLO as departementele skool begin. Die unieke skool bestaan uit drie strome nl. Hoofstroom, Ondersteuningstroom en Vaardigheidstroom. Die skool het ook sy eerste koshuis geopen. Die skool bestaan vandag uit die Kleuter Kampus, Junior Kampus, Senior Kampus.

Inligting in Alfabetiese Orde

Adres en Kontakbesonderhede

Posadres

Posbus 10, Kleinzee, 8282

Straatadres

Senior Kampus – 3de Straat, Kleinzee, 8282
Kleuter Kampus – Jan Kotze Singel (Pre-Gr. R & Gr. R)
Junior Kampus – Hoek van Clarke -en Kerkstraat

Telefoon

Senior Kampus – 027 877 0045
Junior Kampus – 027 877 0032
Kleuter Kampus – 076 933 3479
Koshuis – 027 877 0010
Jeugwerker – 027 877 0002

Faks

027 877 0056

E-pos:

kleinseeschool@gmail.com

Adresverandering

Verwittig die skool asseblief dadelik van enige verandering in werksadres, huisadres of telefoonnommers.

Afknouery

Ons het ‘n Afknoubeleid en tree ernstig op teenoor oortreders. Ons duld geen vorm van afknouery nie.

Afsprake

Ouers is welkom om die vordering van hulle kinders met die betrokke onderwyser te bespreek. Afsprake met die Prinsipaal en onderwysers kan deur die sekretaresse gereël word.

Ons versoek dat ouers nie lestyd onderbreek om iets met die onderwyser te bespreek nie. Die regte kanale moet ook gevolg word indien u persoonlike sake rakende u kind wil aanspreek. (Klasonderwyser, Departementshoof, Adjunkhoof, Prinsipaal).

Afwesigheid

Tensy leerders siek is, verwag ons dat hulle elke dag van die kwartaal, insluitende die eerste en laaste dag, teenwoordig moet wees. Indien ‘n leerder afwesig is, moet hy/sy ‘n verduidelikende nota van sy/haar ouers skool toe bring.

Indien hy/sy afwesig is vir drie dae of langer, moet hy/sy ‘n doktersertifikaat inhandig.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: Kleinzee Primêre Skool
Bank: Eerste Nasionale Bank
Bankkode: 200306
Rekeningnommer: 58740025242

Biblioteek

Ons het biblioteke en leerders word aangemoedig om boeke uit te neem. Hierdie boeke moet betyds terugbesorg word. Boetes word gehef vir boeke wat laat terugbesorg word. Verlore boeke sal vervang word op die ouer se onkoste.

Eksamens (Sien ook Toetse)

In Junie en November van elke jaar skryf die Gr 4 – 7 leerders + Vaardigheidsklasse eksamens. Die leerders word vroegtydig van ‘n rooster voorsien sodat hulle voldoende tyd het om hulleself voor te berei. Die skool kom tydens eksamens vroeër uit.

Fondsinsameling

Van tyd tot tyd reël die SBL fondsinsamelingsaktiwiteite. Ons vra u ondersteuning in ons pogings om ekstra fondse in te samel aangesien u kind uiteindelik daarby sal baat vind. Fondse wat ingesamel word, word aangewend ten bate van die leerders of om fasiliteite op te gradeer of te verbeter.

Fooie

Skoolfooie van R3 500 per jaar is betaalbaar in kontant by die Senior kampus of per debietorder by die bank. Die fooie kan opgedeel word in 10 betalings van R350 per maand, Januarie-Oktober. ‘n Eenmalige boekfooi van R250 word gehef en is in Januarie betaalbaar

Grade

Pre-Graad R en Gr. R Kleuter Kampus  – Jan Kotze Singel
Gr. 1  tot 7 en OK 2 – Junior Kampus
OK 1 – Senior Kampus
Jaar 1 tot4 – Senior Kampus

Haarstyle (Seuns en Dogters)

Leerders mag nie met gekleurde hare of “sonstrepies” in hulle hare skool toe kom nie. Seuns se hare moet kort en netjies gehou word. Dogters met lang hare moet dit vasmaak en uit hulle gesig hou. Slegs donkerblou haartoebehore (rekkies, strikkies, ens.) is toelaatbaar. Indien u kind om een of ander rede nie die korrekte skooldrag aanhet nie of sy/haar haarstyl nie korrek is nie, word van u verwag om ‘n briefie ter verduideliking aan die skool te rig.

Huiswerk

Huiswerk is ‘n belangrike deel van skoolgaan. Die riglyne vir die hoeveelheid huiswerk wat per graad gegee word is soos volg:

Graad 1 en 2 – Nie meer as vyftien minute nie
Graad 3 – Ongeveer 20 minute
Graad 4 en 5 – Ongeveer 45 minute
Graad 6 en 7 – Ongeveer 1 uur

Onthou asseblief dat hierdie slegs ‟n riglyn is en dat konstante hersiening van werk belangrik is, veral in die hoër grade, ten einde voorbereiding vir toetse en eksamens te vergemaklik.

Huiswerkboeke

Elke leerder moet ‘n huiswerkboek hê. Huiswerk word in hierdie boek aangeteken en deur die onderwyser gestempel voor huis toe gaan tyd. Ons vra dat u ook asseblief die huiswerkboek nagaan en teken dat alle huiswerk gedoen is. Op hierdie manier kan die leerder sien dat die huis en die skool saamwerk om die korrekte voltooiing van huiswerk te verseker. Onderwysers gebruik ook hierdie boek as ‘n kommunikasiemiddel tussen die skool en die huis. Ons vra dat u as ouer ook die boek sal gebruik om met die onderwyser te kommunikeer indien nodig.

Handboeke

Aan die begin van die skooljaar sal handboeke aan u kind oorhandig word. U as ouer en leerder sal ‘n handboekooreenkoms onderteken waarin u belowe om die boeke op te pas en dié te vervang wat weggeraak het of ernstig beskadig is. Die bedrag betaalbaar per verlore boek is R250.

Intekenboek

Enige persoon wat die skool besoek tydens skoolure moet by die sekretaresse inteken. Hierdie maatreëls is in werking gestel om sodoende u kind se veiligheid te verseker. Intekenboeke is by alle kampusse beskikbaar.

Kurrikulum

Die skool volg die CAPS kurrikulum. (KABV).

Kommunikasie

Die skool handhaaf ‟n “oop-deur” beleid. Ons verwelkom alle navrae, kommentaar, kritiek en komplimente. Kontak ons gerus enige tyd.

Kulturele Aktiwiteite

Die skool bied ‟n verskeidenheid kulturele aktiwiteite aan. Alle leerders het die geleentheid om aan die kulturele aktiwiteit van hulle keuse deel te neem. Hou die kwartaallikse Buitemuurse briewe dop.

Kwartaaleinde

Op die laaste dag van die kwartaal sluit die skool om 11:00 of soos vooraf ooreengekom. Ons versoek dat u ten alle tye probeer om u kind tot op die laaste dag van die kwartaal skool te laat bywoon aangesien dit gewoonlik die dag is waarop laaste kennisgewings en rapporte uitgedeel word.

Liefdadigheid

Ons ondersteun verskeie liefdadigheidsorganisasies. Geld wat met “Civvie” dae ingesamel word, word gewoonlik aan hierdie organisasies geskenk.

Medies (Siekte/Besering)

Ouers word dadelik gekontak indien ‘n kind siek word by die skool. Die leerder kan dan gehaal word deur die ouers. Die skool/klasonderwyser moet ook ingelig word van enige siektetoestand of allergieë. Geen medikasie mag deur die skool aan u kind gegee word, tensy dit voorskrifmedikasie is wat u aan die klasonderwyser gee.

Merk Van Klere (Verwys Ook Verlore Eiendom)

Verseker asseblief dat alle kledingstukke duidelik gemerk is. Die skool kan geen verantwoordelikheid neem vir klere wat verlore raak as dit ongemerk is nie.

Kosblikke

Ons moedig gesonde etes aan. Kos wat kunsmatige kleurstowwe bevat verbeter nie u kind se konsentrasie nie. Vermy asseblief gaskoeldrank en lekkers in die kosblik. Alle leerders van KSLO kry 1 ete per dag by die Voedingskema.

Noodgevalle

Ons hou gereelde brandoefeninge en beskik oor ‘n noodplan vir ontruiming.

Nuusbriewe

Ons stuur ‟n gereelde nuusbrief uit. Lees hierdie briewe asseblief deeglik aangesien hulle belangrike inligting bevat.

Onderrigmedium

KSLO is ‘n Afrikaanse Skool. Alle leerareas word dus in Afrikaans aangebied.

Onderhoude

Van tyd tot tyd het die skool spesiale oueronderhoude. Ons sal u oor hierdie vergaderings inlig in die nuusbriewe.

Pouses

Somer
09:30 – 09:50 (voedingskema)
11:50 – 12:10

Winter
09:50 – 10:10 (voedingskema)
12:10 – 12:30

Saalbyeenkomste

Skoolsaalbyeenkomste word op ‘n gereelde basis gehou. Ouers is welkom om hierdie byeenkomste by te woon. Verwittig ons asseblief as u kind presteer het op enige gebied buite die skool bv. karate of dans, aangesien ons graag hulle prestasies wil erken tydens hierdie byeenkomste.

Selfone

GEEN selfone word by die skool toegelaat nie. Indien dit nodig is vir ‘n leerder om ‘n foon saam te bring, moet dit by die kantoor ingehandig word vir bewaring tot die einde van die dag. Indien ‘n leerder ‟’n selfoon in sy besit het, kan dit gekonfiskeer word en sal terugbesorg word op die skool se diskresie.

Skoolbestuurspan

Die skool word bestuur deur die Skoolbestuurspan:
Skoolhoof – Liz Clarke
Adjunkhoof – Niel van den Heever
Departementshoof Senior Kampus – Magda Frylinck
Departementshoof Junior Kampus – Amie Agenbag
Fasehoof Kleuter Kampus – Wendy Quickfall

Skooltas

Enige skooltas kan gebruik word, mits dit stewig is en boeke en lêers kan beskerm. Maak asseblief seker dat dit groot genoeg is.

Skooluniform

Om te verseker dat leerders deel voel van die skool en om skooltrots te bevorder, is dit verpligtend vir leerders om die volgende regulasies ten opsigte van skooluniform te onderhou. (Sien aangehegte lys).

Verseker asseblief dat alle skooluniform items duidelik gemerk is.

Skooluniform Verspreiders

Die skooluniform kan by winkels in Springbok, bv Pep, Ackermans ensovoorts gekoop word. Sweetpakke kan deur die skooladministrateur bestel word.

Skoolure

 SomerWinter
BeginEindeBeginEinde
Graad R08:0012:3008:0012:30
Graad 1 & 207:3013:0008:0013:30
Graad 307:3013:3008:0014:00
Graad 4-4J07:3013:4008:0014:10

Sport

Maak asseblief seker dat u kind oor die korrekte sportuniform beskik vir die sportgeleentheid waaraan hy/sy moet deelneem. Hierdie inligting sal bevestig word in ‘n brief.

Toetse (verwys ook Eksamens)

Toetse word op ‘n gereelde basis geskryf. Alle leerders skryf assesseringstake deur die jaar as deel van die deurlopende assesseringsproses. ‘n Assesseringsprogram sal elke kwartaal aan u voorsien word.

Verjaarsdae

Dis vir ons belangrik dat leerders hulle verjaarsdae saam met hulle klasmaats geniet. Bespreek asseblief met u kind se onderwyser wat aanvaarbaar is om skool toe te bring. Leerders mag met gewone klere skool bywoon op hulle verjaarsdag. Indien die leerder in die vakansie verjaar mag hy/sy die eerste dag van die volgende kwartaal gewone klere aantrek.

Verlore Eiendom (verwys ook Merk Van Klere)

Alle eiendom moet duidelik gemerk word. Enige artikels wat op die skoolterrein gevind word, word in die verlore eiendom-kamer gebêre. Indien die artikels nie binne ‘n redelike tydperk opgeëis word nie, sal dit as tweedehandse eiendom verkoop word.

Vorderingsverslae

Die skool stuur vorderingsverslae uit aan die einde van elke kwartaal. Hierdie verslae moet op die laaste dag van elke kwartaal deur u as ouer by die Seniorkampus afgehaal word.

Vroeë Vertrek

Indien u nodig het om u kind vroeg by die skool te kom haal, tref asseblief die nodige reëlings met die Klasonderwyser. Die register vir leerders wat vroeg vertrek of laat by die skool opdaag, moet voltooi word. Leerders moet deur ‘n volwassene uitgeteken word.

Skoolterrein

Geen persoon mag na-ure die skoolterrein sonder toestemming betree nie. Oortreders sal vervolg word.

Skooldrag

Dogters

Somer
Grys romp met wit gholfhemp
Grys broek met wit gholfhemp
Donkerblou trui
Wit sokkies
Swart skoolskoene
Donkerblou oortrektrui

Winter
Skoolsweetpak met geskikte tekkies
Grys broek met wit gholfhemp
Donkerblou trui
Wit sokkies
Swart skoolskoene
Donkerblou oortrektrui

Seuns

Somer
Wit gholfhemp
Grys kort- of langbroek
Donkerblou trui
Grys Kouse
Swart skoolskoene
Donkerblou oortrektrui

Winter
Wit Gholfhemp
Grys langbroek
Donkerblou trui
Skoolsweetpak met geskikte tekkies
Grys sokkies en swart skoolskoene
Donkerblou oortrektrui

Sportklere (Seuns en Dogters)

Donkerblou L.O. broekie
Wit gholfhemp
Wit skoolsokkies
Tekkies (hoofsaaklik wit)
Netbal – Donkerblou L.O. broekie of rompie met wit gholfhemp
Wit sokkies en tekkies.

Hare en Naels

 • Hare mag nie gekleur wees nie.
 • Hare moet skoon en netjies gehou word.
 • Vlegsels/haarverlengings is toelaatbaar indien dit netjies vertoon.
 • Hare moet uit die gesig gehou word – lang hare vasgemaak met blou rekkies, knippies (blou of silwer), of blou haarbande (nie gehekel nie).
 • Seuns – Haarolies is toelaatbaar, maar mag nie sigbaar wees nie. GEEN “conditioner”, “gel/mousse” of suikerwater mag gebruik word nie.
 • Geen patrone of sigbare lyne in hare nie.
 • Naels moet kort en skoon wees.
 • Geen naelpolitoer nie.
 • Geen snorre en/of baarde word toegelaat nie.

Juweliersware en Grimering

 • Seuns – geen juweliersware nie (ook nie stokkies in ore nie).
 • Dogters – slegs goud of silwer knoppies of ringetjies (sleepers) – geen gekleurde steentjies of bv. diertjies nie.
 • Geen ander juweliersware word op “civvies” dae toegelaat nie.
 • Slegs “Medic Alert” bandjies of hangertjies word toegelaat.
 • Geen lipglans is toelaatbaar nie, ook nie petroleumjellie (Vaseline) nie, wel lipversagter wat nie kleur of blink nie.
 • Geen juweliersware in tande nie.

Skoolbenodighede

Gr1 - Gr3

1 x Jumbo Trigrip Grys Potlood (Gr. 1)
1 x dosie C9 dik Waskryte (Gr. 1) (Rolfes of Crayola)
1 x dosie dun Waskryte (Rolfes) (Gr. 2 – 3)
1 x pakkie Draaikryte (wax twisters) – (Gr. 1 – 3)
2 x Flip Files – 50 sakkies – (Gr. 1 – 3)
1 x Bostic Clear/ Gel
43g Pritt stiffie – Rooi Pritt – Original (+ – 8 deur die jaar)
„n Skerpmaker
6 x HB skryfpotlode (Staedtler Traditional)
Plastiek om boeke by die huis mee oor te trek
Stoelsakkie
Potloodsakkie of – blikkie
Sonskerm
Sportsak
Boeksakkie
Kunshemp
Sagte Uitveër- Staedtler
Liniaal
1 x boks Tissues
1 x Groot lever-arch file
1 x Brights Paper pad (A4 80 gsm, 10 x 5 Assorted colours)
2 x pakke afrolpapier
1 x Matpoeier + 4 rolle toiletpapier (Gr. 1)
1 x Swartsakke + 4 rolle toiletpapier (Gr. 2)
1 x Domestos + 4 rolle toiletpapier (Gr. 3)
Ouer sal ingelig word wanneer hul kind skryfbehoeftes benodig. Die leen van skryfbehoeftes word nie aangemoedig nie.

ALLE ITEMS moet asseblief GEMERK WEES.

Gr4 - Gr7

x “Tissues”
Kleurpotlode
Liniaal
Potlode Staedtler – HB x 6 (Gr 4 & 5)
Skerpmaker (Gr 4 & 5)
Uitveër
Pritt (40g) x 4
Blou balpuntpen (Gr.6 & 7)
1 x breë kleeflint
“Space case” of Potloodsakkie
Skêr
2 x Pakke afrolpapier
1 x Eksamenskryfblok (Gr 5 – 7)
1 x Groot lever-arch File
1 x Matpoeier + 4 rolle toiletpapier (Gr. 4)
1 x Domestos + 4 rolle toiletpapier (Gr. 5)
1 x Swartsakke + 4 rolle toiletpapier (Gr. 6)
1 x Sunlight + 4 rolle toiletpapier (Gr. 7)
Graad 4 – 1 x boksie pastelle
Graad 5 – Gradeboog
Graad 6 + 7 – Meetkunde stel &  Sakrekenaar

Ouers sal ingelig word wanneer hul kind skryfbehoeftes benodig. Die leen van skryfbehoeftes word nie aangemoedig nie.

ALLE ITEMS moet asseblief GEMERK WEES.

Eenheidsklas/Ondersteuningsklas

2 x Tissues(snesies)
2 x Liquid Hand Soap
4 x Toiletpapier
Kleurpotlode
Uitdraaikryte
Koki’s: 1 x dun pak en 1 x jumbo pak(dik)
Liniaal
Potlode Staedler-HB
Skerpmaker
Uitveër
2 x Pritt(40g) + 1 x potjie skoen gom (Koop by Crazy Store)
Sakrekenaar(groot)
Potloodsakkie
Skêr
1 x Eksamen skryfblok
2 x blou penne
Boeksak(rugsak)
Flipfiles: 2 x 50 en 2 x 20
Waslap + gesighanddoek(klein)
Beker + teelepel
Plekmatjie van eie keuse
1 x 500 pak afrolpapier

ALLE ITEMS moet asseblief GEMERK WEES.

Vaardigheidsklasse​

Oorpakke(Over-alls) vir seuns wat vaardigheid doen: Jaar 1 tot Jaar 4
Voorskote(Pep Stores/Clicks) vir dogters haarkappery: Jaar 1 tot Jaar 4
2 x Tissues(snesies)
2 x Liquid Hand Soap
4 x Toiletpapier
Kleurpotlode
Uitdraaikryte
Koki’s
Liniaal
Potlode Staedler-HB
Skerpmaker
Uitveër
2 x Pritt(40g) + 1 x potjie skoengom(Koop by Crazy Store)
Sakrekenaar
Potloodsakkie
Skêr
1 x Eksamen skryfblok
2 x blou penne
Boeksak(rugsak)
1 x 500 pak afrolpapier

ALLE ITEMS moet asseblief GEMERK WEES.

Gedragskode / Code of Conduct

Table 2: List of the possible disciplinary sanctions to be applied for Category 1, 2, 3 and 4 offences, respectively

Each case must be evaluated on its own merits and must be provided with a sanction justified for that specific case. The recommended sanctions provided in this table are guidelines for the Disciplinary Committee.

Category 1: Offences

 1. Academic: Books/work materials left at home; homework – not done on time/copied.
 2. Extra-mural activity: Non-attendance at practices and matches (without a valid excuse to teachers/coach)
 3. Personal conduct in classroom/on playground: Inappropriate displays ofaffection between learners; late arrivals for class; unco – operative behaviour; discourteous behaviour/insolence/temper tantrum; foul language; defacing desks/walls/books/cases with graffiti; eating/chewing in class; littering; and cell phone ringing
 4. Dress code: Untidiness/unkempt appearance; School dress code not followed, facial hair; hair.

Recommended Corrective Sanctions

Corrective actions/sanctions are carried out by the individual teacher and may include the following:

 • Verbal reprimand;
 • Written punishment;
 • Detention at break;
 • Subtracting marks (homework)
 • Temporary confiscation until the end of School term (e.g. uniform, jewellery, cell phones, bags and cases);
 • Removing graffiti from bags and cases at break; and
 • Written notification

Category 2: Offences

1. Plagiarism of any work or cheating/attempted cheating in class test/assignment

Recommended Corrective Sanctions

Nought for test and warning letter

2. Damage to property/possession of other learner’s  property

Repair/replacement, warning letter and Principal’s detention

3. Defiance/disregarding of an authority figure’s instructions

Suspension from class, warning letter and Principal’s detention

4. Detention – non-attendance

Making up missed detention, warning letter and  information hearing

5. Disregarding test/examination procedures

Warning letter and Principal‟s detention

6. Disruptive/unco-operative in class

Identification of culprit/s and grade teacher to organize  corrective measures

7. Disruptive behaviour frustrating teaching and  learning in the classroom

Warning letter and detention

8. Repeated dress code infringements (including hair  and personal grooming)

After three (3) warnings, Principal’s detention

9. Fighting

Warning letter and detention

10. Fire-crackers

Warning letter and detention

11. Forgery, e.g. parent/guardian’s signature

Warning letter and detention

12. Gambling on or off School property

1st offence: Special detention
2nd offence: Special detention
3rd offence: Information disciplinary hearing, special detention and professional counselling
(All money to be confiscated)

13. Graffiti: books, case, desks, walls, etc.

Removal, warning letter and Principal‟s detention

14. Late for School – three (3) days

Phone calls to parent and detention

15. Late arrival at School after 8:20 am

Phone call to parents, warning letter and detention

16. Lying

Warning letter and detention

17. Offensive material

Warning letter and detention

18. Smoking – possession of cigarette/holding  cigarette/caught in the act on/off School property

1st offence: Special detention
2nd offence: Special detention
3rd offence: Formal disciplinary hearing, special detention and professional counselling
(All cigarettes and lighters to be confiscated)

19. Smoking – selling cigarettes on/off School property

1st offence: Information disciplinary hearing, warning letter and special detention
2nd offence: Information disciplinary hearing, warning  letter and special detention

20. Spitting

Principal’s detention

21. Sticking a sharp object, e.g. pin, pen, nib, etc. into a fellow learner

Warning letter and detention

22. Substance abuse – possession/sniffing of  unauthorized substance, e.g. meths, benzene, thinners,  etc.

Information hearing, warning letter and detention

23. Threatening assault/intimidation of a fellow learner

Phone call to parents and warning letter and detention

24. Truancy – bunking a lesson

Principal’s detention

25. Truancy – bunking a day or part of a day

Phone call to parents and warning letter and detention

26. Vandalism – defacing/damaging/breaking School property

Phone call to parents and warning letter and detention

27. Verbal abuse of a fellow learner

Phone call to parents and warning letter and detention

Category 3: Offences

1. Alcohol – possession at School or on a School  outing/smelling of liquor/under the influence at School or on School outing

Recommended Corrective Sanctions

Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

2. Assault on a fellow learner (causing bodily harm)

Suspension from class/School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

3. Bullying/Intimidation

Warning letter and community service and detention

4. Cheating/attempted cheating in examination/cycle  test/portfolio work

Nought for test and warning letter

5. Cheating/attempted cheating in final Grade 12  examination

Implementation of official provincial procedures

6. Possession/distribution of test or examination material prior to test or examination being written

Disciplinary hearing, nought for test/examination, warning letter, community service, detention/official provincial  procedures for Grade 12

7. Ongoing disruptive behaviour in classroom (frustrating  chool‟s educational programme)

Suspension from class/School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

8. Disruptive behaviour on School property or on School sponsored fixture/outing/trip/tour/ (Frustrating School‟s  educational/extracurricular programme)

Suspension from class/School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

9. Engaging in a conspiracy to disrupt the proper  functioning of School through collective action

Suspension from class/School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

10. Drugs – consumption not associated with School

Interview with parents, professional intervention

11. Gangs – promoting formation forming of/associating with/furthering activities of School gangs/‟social groups‟

Suspension from class/School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

12. Involving/attempted to involve outsiders in disputes between learners

Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

13. Pornography – distribution at School

Warning letter and community service and detention

14. Public indecency

Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

15. Racist conduct that defamed a learner/teacher

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

16. Improper suggestions of a sexual nature

Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

17. Sexual harassment of teacher/learner

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

18. Threatening to assault/intimidating a teacher

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

19. Verbal abuse of a teacher

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

Category 4: Offences

1. Alcohol – drinking/drunk at School or on School or on School outing

Recommended Corrective Sanctions

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion

2. Alcohol – drinking in public

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion

3. Assault on a learner causing serious bodily harm

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion

4. Assault on a teacher

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion

5. Bribery/attempted bribery of any person respect of any test/examination material

Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention/expulsion

6. Dangerous weapon or object, e.g. knife – possession at School

Suspension from School. Disciplinary hearing, appropriate punishment, e.g. community service, detention/expulsion

7. Dangerous weapon or object, e.g. firearm – possession at School/on School

Suspension from School. Disciplinary hearing, appropriate punishment, e.g. expulsion

8. Drugs/illegal substances – possession at School/on School outing

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention

9. Drugs/illegal substances – consumption/under the influence at School/on School property

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, detention and professional counselling

10. Drugs/illegal substances – dealing („pushing‟) at  School/on School outing

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion.

11. Forgery of any document or signature to the  potential/actual prejudice of the School

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention/ expulsion.

12. Fraud (financial)

Suspension from School. Disciplinary hearing, compensation, warning letter, community service and detention/ expulsion.

13. Hostage-taking

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion

14. Satanic practices that damage property or cause harm to people or any other living creatures.

Suspension from School. Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention/ expulsion.

15. Sexual assault/rape

Suspension from School. Disciplinary hearing and expulsion.

16. Theft/dishonest conduct to the prejudice of another person

Disciplinary hearing, replacement of stolen articles, warning letter, community service and detention/expulsion.

17. Trading in test/examination material for personal monetary gain

Disciplinary hearing, warning letter, community service and detention/ expulsion.

18. Vandalism – malicious damage to School/teacher‟s property

Disciplinary hearing, repair damage, warning letter, community service and detention/ expulsion.

Close Menu